Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Door het plaatsen van een order verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden.

 1. Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder tevens dient te worden begrepen uitvoering van werkzaamheden en diensten van of door OnlineKeukens.
 2. Deze algemene voorwaarden verstaan onder:OnlineKeukens: PD Maatwerk b.v., h.o.d.n. OnlineKeukens, gevestigd in de Maarssen en kantoorhoudende te Hondiusstraat 69, 3602 PH Maarssen. Opdrachtgever: degene waarmee OnlineKeukens een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 Prijzen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele veranderde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft OnlineKeukens de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.
 2. Mondelinge overeenkomsten worden door OnlineKeukens slechts bindend na schriftelijke bevestiging door deze. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen inclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Levering en annulering

 1. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is geenszins sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

 2. Als blijkt dat de planning uitloopt, terwijl de leverdata niet meer te wijzigen zijn of dat het materiaal al binnen is zal er een aanbetaling moeten worden gedaan. Dit bedrag is dan 80% van het bedrag dat anders bij aflevering voldaan dient te worden. Onder het uitlopen wordt verstaan dat de leverweek wordt opgeschort met een aantal weken c.q. maanden.
 3. Gedurende overmacht is OnlineKeukens niet tot levering gehouden.
 4. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere van de wil van OnlineKeukens onafhankelijke omstandigheid, waardoor de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd. Er is tevens sprake van overmacht indien dit voor OnlineKeukens was te voorzien.
 5. De opdrachtgever kan de overeenkomst met OnlineKeukens 2 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst annuleren. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden. De opdrachtgever is dan aan OnlineKeukens een bedrag verschuldigd van 20% van het bruto bedrag van de overeengekomen aankoopsom.
 6. Bij annulering is de Algemene termijnenwet van toepassing.

Artikel 4 Overgang Risico/Vervoer/Aansprakelijkheid

 1. Vanaf het moment, dat de producten een van de opslagplaats(en) van OnlineKeukens of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen, verlaten zij deze voor risico van de opdrachtgever.
 2. In het geval producten -die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door OnlineKeukens – wordt hierbij iedere, eventuele aansprakelijkheid van OnlineKeukens als vervoerder dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad gepleegd in verband met of tijdens het vervoer uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid ook in verband met grove schuld of ernstige nalatigheid, is in elk geval beperkt tot hooguit de factuurwaarde van de geleverde goederen/verrichte werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever zal OnlineKeukens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan OnlineKeukens op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 5 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door fabriek vastgestelde garantiebepalingen.
 2. Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten worden aangegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.
 3. OnlineKeukens is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect   geleden schade, op welke dan ook ontstaan ten gevolge van gebreken aan de geleverde producten.
 4. Voorts is OnlineKeukens niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen in art. 5 lid 2, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.
 5. OnlineKeukens is evenmin aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of ten gevolge van enige handeling of nalatigheid van OnlineKeukens, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.

Artikel 6 Wijze van voldoening/toerekenbare tekortkoming

 1. Betaling dient contant of per pin te geschieden bij aflevering van de goederen of vooraf per bankoverschrijving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het uitblijven van betaling bij levering geeft OnlineKeukens het recht op een vergoeding van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag.
 3. In het geval OnlineKeukens zich genoodzaakt ziet haar vordering op de opdrachtgever ter incasso in handen te geven van derden, is zij gerechtigd aanspraak te maken op 15% incassokosten, te berekenen over het uitstaande bedrag, onverminderd de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.

  Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.

 Artikel 7 Reclame

 1. Eventuele gebreken dienen 8 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan OnlineKeukens schriftelijk ter kennis worden gesteld, zulks op straffe van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.
 2. Indien de bezwaren van de opdrachtgever door OnlineKeukens gegrond worden bevonden, heeft OnlineKeukens het recht om alsnog producten van dezelfde soort te herleveren/herplaatsen dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Faillissement/surséance van betaling

 1. Alle vorderingen van OnlineKeukens worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt opgevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie verkeert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van OnlineKeukens in gevaar zou komen.

Artikel 9 Zekerheidstelling 

 1. Alvorens tot levering over te gaan, heeft OnlineKeukens het recht van opdrachtgever te verlangen, deze ten behoeve van OnlineKeukens zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is OnlineKeukens gerechtigd desgewenst de overeenkomst eenzijdig kosteloos te annuleren, terwijl opdrachtgever dan aan OnlineKeukens een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 20% van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag.
 2. Het recht van annulering met schadevergoeding als vermeld in het voorgaande lid heeft OnlineKeukens ook in alle gevallen waarbij de opdrachtgever jegens OnlineKeukens toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met OnlineKeukens.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. OnlineKeukens behoudt zich de eigendom van alle door de haar geleverde zaken nadrukkelijk voor totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens OnlineKeukens zal hebben voldaan.
 2. De opdrachtgever is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke instemming van OnlineKeukens, niet gerechtigd over te gaan tot vervreemding van de geleverde goederen aan derden, al dan niet tot verschaffing van zekerheid.

Artikel 11 Aanvullingen/afwijkingen van de algemene voorwaarden   

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen tegenover OnlineKeukens slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door OnlineKeukens zijn bevestigd. OnlineKeukens is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen tegenover OnlineKeukens aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

Artikel 13 Geschillen/Forumkeuze

Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, ook als een geschil slechts door één der partijen als zodanig wordt gezien, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 14 Toepasselijk Recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15 Privacy
Wanneer u een order plaatst bij OnlineKeukens worden uitsluitend relevante gegevens, voor een correcte afwikkeling van uw order, opgeslagen. In verband met service en garantie

Artikel 16 Recht op inzage en verwijdering
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u, als klant, het recht op inzage.
Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens gebruikt worden.
Voor opgave van en inzage in uw gegevens kunt u per mail een verzoek hiertoe sturen naar admin@onlinekeukens.nl. Uw aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen indien een kopie van een geldig legitimatiebewijs is bijgevoegd.